a_hlavni

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

 1. Asociace jazykových škol, z.s., IČ: 04072600 se sídlem Thámova 681/32 186 00, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 62567 (dále jen „pořadatel“), organizuje v termínu uvedeném na aktualizovaném webu www.konferenceajs.cz mezinárodní konferenci s názvem Moderní přístupy ve výuce jazyků (dále jen „konference“). Konference bude probíhat formou přednášek, panelových diskusí a dalších formátů (dále jen „přednášky“), kdy účast na konferenci je možná pouze na základě uhrazeného registračního poplatku v souladu s těmito VOP (dále jen „poplatek“).

 2. Pořadatel vydává tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), které v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se smlouvou uzavřenou mezi pořadatelem a fyzickou osobou, která si prostřednictvím registračního formuláře dostupného na adrese www.konferenceajs.cz  u pořadatele objedná účast na konferenci (dále jen „účastník“), a to v souladu s těmito VOP (dále jen „smlouva“). 

 3. Předmětem smlouvy je poskytnutí služeb pořadatele účastníkovi spočívajících v umožnění jeho účasti na konferenci, a to za podmínek specifikovaných těmito VOP. 

II. Uzavření smlouvy

 1. Návrh na uzavření smlouvy lze učinit on-line prostřednictvím registračního formuláře dostupného na adrese www.konferenceajs.cz, a to vyplněním a odesláním registrace tj. závazné objednávky. Odeslání vyplněného formuláře (dále „objednávky“) se považuje za návrh na uzavření smlouvy.

 2. V objednávce je nezbytné uvést veškeré údaje požadované pořadatelem pro uskutečnění úspěšné registrace. K úspěšné registraci dojde okamžikem přijetí objednávky pořadatelem.

 3. Odesláním objednávky účastník vyslovuje souhlas s těmito VOP a současně potvrzuje, že se seznámil se Zásadami zpracování osobních údajů.

 4. Smlouva je uzavřena okamžikem akceptace objednávky ze strany pořadatele, a to zasláním potvrzujícího e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou účastníkem v objednávce, a zároveň uhrazením registračního poplatku (dále jen „poplatek) na bankovní účet pořadatele.

 5. Dohodnuté podmínky smluvního vztahu lze měnit pouze výslovným písemným ujednáním obou smluvních stran.

III. Místo a čas plnění

 1. Konference se ve stanoveném termínu uskuteční v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 2. Jednotlivé přednášky se konají v termínu a v časech v souladu se zveřejněných programem. 

IV. Cena a platební podmínky

 1. Výše poplatku je uvedena na adrese www.konferenceajs.cz v registračním formuláři. Poplatek je uváděn bez DPH, přičemž pořadatel není plátce DPH.

 2. Poplatek zahrnuje možnost účasti na všech přednáškách v rámci konference.

 3. Poplatek se účastník zavazuje uhradit do 5ti dnů od obdržení výzvy k platbě, nejpozději však do 14 dní před zahájením konference, a to bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet pořadatele. Za okamžik úhrady poplatku se považuje okamžik připsání příslušné částky na bankovní účet pořadatele.

 4. Účastník je povinen použít údaje k platbě včetně variabilního symbolu přiděleného při registraci.

 5. Pořadatel po přijetí platby zašle účastníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce potvrzení o uhrazení poplatku.

 6. Neúčast účastníka na jednotlivých přednáškách jej neopravňuje k vrácení poplatku za účast na konferenci.

V. Práva a povinnosti pořadatele

 1. Pořadatel se zavazuje ke splnění podmínek v těchto VOP a realizovat konferenci ve sjednaném termínu a rozsahu.

 2. Pořadatel si dále vyhrazuje právo zrušit konferenci z důvodů vyšší moci, a to bez náhrady. Všichni přihlášení účastníci budou v takovém případě neprodleně informováni e-mailem.

VI. Práva a povinnosti účastníka

 1. Účastník je povinen pořadateli zaplatit za účast na konferenci cenu v souladu s čl. IV těchto VOP. V případě, že se účastník nebude konference z jakéhokoli důvodu účastnit, není tím dotčeno právo pořadatele na úhradu ceny za účast konferenci, kdy stejně tak účastník nemá nárok na vrácení ceny ani její části v případě, že již byla ceny za účast na konferenci účastníkem uhrazena – a to s výjimkou případů uvedených v čl. VII VOP.

 2. Účastník je povinen jednat v souladu s těmito VOP, v rámci účasti na konference se chovat v souladu s pokyny a doporučeními pořadatele a jednotlivých řečníků a žádným způsobem nenarušovat řádný průběh konference a jednotlivých přednášek. Při porušení této povinnosti si pořadatel vyhrazuje právo účast na konferenci účastníkovi bez náhrady ukončit.

 3. Účastník bere na vědomí, že veškeré podklady a materiály poskytnuté v rámci konference, které splňují znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou autorskoprávně chráněné. Žádný z podkladů či materiálů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu pořadatele jakýmkoliv způsobem účastníkem použit, a to ani v jiné zpracované či jinak změněné podobě, zejména nesmí být zpracováván, měněn, kopírován či jinak rozmnožován a dále rozšiřován, byť i nekomerčním způsobem či sdělován veřejnosti. Účastník současně není oprávněn přednášky žádným způsobem zaznamenávat a pořizovat z nich zvukový či zvukově obrazový záznam.

VII. Odstoupení od smlouvy

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy uzavřené s objednatelem a ukončit bez náhrady účast účastníka na konferenci, a to v případě, že svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků konference, řečníků či zaměstnanců pořadatele nebo bude závažným způsobem narušovat průběh konference.

 2. Pořadatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že účastník neuhradí poplatek za účast na konferenci ve sjednané lhůtě splatnosti.

 3. Pořadatel si dále vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě zásahu vyšší moci, a to i kdykoliv v průběhu konference.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. VOP tvoří nedílnou součást smlouvy, uzavřené mezi pořadatelem a účastníkem dle čl. II těchto VOP.

 2. VOP jsou k dispozici na stránkách www.konferenceajs.cz.

 3. Odesláním objednávky účastník potvrzuje, že měl možnost se s těmito VOP důkladně seznámit a že s jejich obsahem výslovně souhlasí. V případě rozporu mezi VOP a jakoukoliv jinou informací poskytnutou pořadatelem účastníkovi mají přednost VOP.

 4. V případě, kdy pořadatel zasílá účastníkovi jakékoliv písemné oznámení, bude toto oznámení zasláno na e-mailovou adresu, kterou účastník uvedl v objednávce.

 5. V případě, že se kterékoli ustanovení VOP stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení.

 6. Právní vztahy ze smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami se řídí i právním řádem České republiky, a to zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 7. Znění VOP je pořadatel oprávněn kdykoliv měnit či doplňovat, kdy tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

 8. VOP jsou účinné od 2. května 2024 a vydané v pouze v českém jazyce.

V Praze dne 2. května 2024