Čeština

Hana Hejlová

Hana Hejlová učí češtinu pro dospělé cizince 26 let. Působí v programu Česká studia na ÚBS FFUK, učí kurzy pro zahraniční oddělení FFUK a na Letní škole slovanských studií. K jejím nejoblíbenějším patří skupiny začátečníků a mírně pokročilých, většinou se jedná o jazykově a národnostně heterogenní skupiny. Ráda kombinuje komunikační přístup a konverzaci se systémovým a analytickým přístupem tak, aby si ve skupinové výuce přišel na své každý. 

Rozvoj mluvení patří k nejobtížnějším ze všech jazykových dovedností, a to obzvlášť ve skupinové výuce začátečníků a mírně pokročilých. Student je pod časovým tlakem, musí zformulovat myšlenku a současně ji vyjádřit velmi limitovanými jazykovými prostředky. V češtině se o to navíc pokouší v často úplně novém světě gramaticky komplexního jazyka. Jazykový ping-pong v mnoha obměnách poskytuje prostor pro automatizaci základní gramatiky a také pro násobné navýšení času, po který student během skupinové lekce mluví. 


Věková skupina: teens, mladší dospělí, dospělí

Formát: seminář 

Čas: 9:30 - 10:20


Přednášející působí na Ústavu bohemistiky pro cizince a komunikace neslyšících Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Radim Ošmera

Radim Ošmera studoval bohemistiku a estetiku na FF MU a během studia působil v NESEHNUTÍ, kde pracoval s uprchlíky. Pracoval v mnoha zaměstnáních, mj. jako plavčík, prodavač balené vody či sýrů, dále pak jako korektor, redaktor v novinách, učitel na středních školách, redaktor v nakladatelství. Nyní je lektorem češtiny pro cizince v kurzech pro děti i dospělé, je také metodikem těchto kurzů a v oboru češtiny pro cizince působí i jako didaktik. Jeho odborným zájmem je proces osvojování fonologie druhého jazyka, didaktika češtiny jako druhého jazyka a proces začleňování dětí s OMJ do běžného školního procesu.

Koření jazykové výuky Aneb aktivizační prvky a icebreakry v hodinách češtiny pro cizince

Seminář představí interaktivní formou možnosti zapojení netradičních prvků do tradičních procesů výuky. Tyto prvky mají za cíl oživit lekce, obohatit repertoár technik, které lektor používá, studenty aktivizovat a motivovat ke studiu. Účastníci si sami na sobě mnohé prvky vyzkouší a některé si budou moci odnést domů. Seminář nabídne sadu nápadů, jak lekce češtiny jako druhého jazyka okořenit.


Věková skupina: děti, teens, mladší dospělí, dospělí 

Formát: seminář

Čas: 10:30 - 11:20


Kateřina Šichová

Kateřina Šichová vyučuje češtinu na Centru českých studií BOHEMICUM na Univerzitě Regensburg, kde se věnuje i didaktice češtiny jako zděděného jazyka, výuce reálií a (audiovizuálního) překladu. Ve svých publikacích a přednáškách se zaměřuje také na frazeologii, sociolingvistiku, jazyk reklamy.

Aby cizinec uspěl ve společnosti, jejímuž jazyku se učí, a aby se v ní dlouhodobě i dobře cítil, musí nejen na určité úrovni zvládat komunikaci v tomto jazyce, ale musí se také orientovat v oblasti reálií dané země. K nim patří jak témata kanonická, tak aspekty každodenního života, což reflektuje např. i zkouška k udělení státního občanství ČR. Na tom se shodnou didaktici i učitelé cizích jazyků, a jistý, byť o něco menší konsensus panuje i v otázkách jako např. Co vše je možné vnímat jako reálie?, Která témata jsou nosná v kontextu výuky cizího jazyka?, Lze reálie zprostředkovávat i na nízkých jazykových úrovních? apod.

Zcela zásadní otázka, totiž Jak zprostředkovávat reálie tak, aby se nejednalo primárně o učitelův výklad a pasivní (ne)poslouchání stran žáků?, však často zůstává stranou. Proto se za pomoci několika konkrétních ukázek zaměříme na to, jak je možné výuku reálií v tom kterém stádiu jazykových znalostí uchopit, kdy lze dobře propojovat zprostředkovávání jazyka a reálií a jaké metody a materiály můžeme využívat.

Upozornění pro účastníky: Jestli máte osvědčené vlastní materiály k výuce reálií, přineste je, prosím, s sebou!


Věková skupina: mladší dospělí, dospělí

Formát: seminář 

Čas: 11:45 - 12:35


Přednášející působí na Universität Regensburg.

Jitka Veroňková

Jitka Veroňková působí ve Fonetickém ústavu FF UK v Praze. Věnuje se zvukové stavbě jazyka a řeči (se zaměřením na český jazyk). V rámci pedagogické činnosti vede kurzy pro obory fonetika a bohemistika pro cizince; je garantem fonetického modulu pro Letní školu slovanských studií a Českých studií na Filozofické fakultě UK.

V příspěvku bude stručně představen celkový koncept projektu ProCzeFor (Pronunciation of Czech for Foreigners – Výslovnost češtiny pro cizince). Základem bude praktická prezentace webové aplikace, během níž se účastníci seznámí s jejím prostředím a funkcemi a vyzkouší si různé typy cvičení ze široké nabídky strukturovaného řečového materiálu. Pro praktickou část je vhodné mít mobil/tablet/NB s připojením na internet a sluchátka.


Věková skupina: mladší dospělí, dospělí

Formát: seminář 

Čas: 14:30 - 15:20


Přednášející působí ve Fonetickém ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.